// Wij verzoeken u de gebruiksvoorwaarden en de privacy - verklaring grondig te lezen alvorens u de website www.abcdrinks.be gebruikt. De zoekmachine / website www.abcdrinks.be werd door showme.be gecreëerd in opdracht van BIIIGT.COM, BE 0816.916.479 - Leuvensesteenweg 153, 3191 Hever (RPR Leuven) - hierna genoemd: 'ABC Drinks'

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en de privacy - verklaring. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en deze privacy - verklaring, dient u zich te onthouden van het gebruik van deze website. U bevestigt dat u minstens 18 jaar bent. Als u jonger bent, bevestigt u toestemming te hebben van uw ouders of uw voogd. ABC Drinks heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden op deze site of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking zeven dagen na de bekendmaking, tenzij in die bekendmaking een andere datum is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website, ongeacht of zij geregistreerd zijn. Geregistreerde gebruikers die niet - geregistreerde gebruikers toelaten gebruik te maken van de diensten op deze website, moeten deze laatsten over deze gebruiksvoorwaarden informeren. Zij zijn er eveneens voor verantwoordelijk dat deze niet - geregistreerde gebruikers deze gebruiksvoorwaarden naleven.

2. Doel van de website

De website www.abcdrinks.be biedt een zoekmachine waarmee u de contactgegevens en informatie van drankenhandelaars en -leveranciers kan opzoeken. U hebt tevens de mogelijkheid uw contactgegevens door te geven aan deze drankenhandelaars en –leveranciers en kan hen ook rechtstreeks contacteren via de op de website vermelde contactgegevens. De website biedt daarnaast bijkomende diensten aan als het ontvangen van de nieuwsbrief of de maandelijkse folder, het deelnemen aan wedstrijden,…

3. Toegang tot de website

ABC Drinks geeft u toelating tot gebruik van deze website overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. Als u zich registreert, verbindt u zich ertoe correcte en volledige informatie op te geven. Indien u de gebruiksvoorwaarden niet naleeft, dan zal u de toegang tot de website ontzegd worden. In dat geval zal tevens een nieuwe registratie geweigerd worden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op het op deze website gepubliceerde materiaal (bv. afbeeldingen, teksten, lay-out, foto’s, filmpjes, software,…) zijn eigendom van ABC Drinks of met toestemming van derden gebruikt. U kan deze informatie bekijken en downloaden voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van deze website of van het via deze website gepubliceerde materiaal, op eender welke wijze, is evenwel verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van ABC Drinks. De namen, logo’s en symbolen gebruikt op deze website zijn merknamen en/of handelsnamen. U kan deze niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toelating van ABC Drinks.

5. Gebruik van deze website

Wanneer u deze site gebruikt, stemt u ermee in dat u zich zal gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend internetgebruiker kan verwacht worden. U zal bij gebruik de wettelijke regels en algemene gedragsregels zoals Nettiquette http://nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette in acht nemen. Verder verklaart u zich akkoord de volgende regels na te leven: U zal de informatie waartoe u toegang krijgt, niet wederrechtelijk gebruiken. U verzendt geen materiaal dat beledigend, lasterlijk, bedreigend, ongepast, onrechtmatig bekomen, discriminerend, in strijd met de openbare orde en de goede zeden of op enige andere wijze in strijd met de wet is. U zult andere gebruikers niet beledigen, stalken, op ongepaste wijze benaderen en/of op andere wijze lastig vallen. U zult andere gebruikers ook niet benaderen met commerciële motieven. U zal geen publiciteit verzenden. U zal geen informatie ongewenst verspreiden, zoals kettingbrieven, spam en andere. U gebruikt het systeem niet met het doel het netwerk of andere gebruikers te schaden. U verstuurt geen bestanden die virussen bevatten of enig technisch defect hebben of op enige wijze de werking van computers, servers en dergelijke schaden. ABC Drinks kan uw bericht van haar website verwijderen indien het in strijd is met hoger vermelde regels. ABC Drinks kan u tevens de toegang als gebruiker ontzeggen, indien u de hoger vermelde regels niet naleeft. ABC Drinks is niet verplicht u voorafgaandelijk in gebreke te stellen of deze uitsluiting te rechtvaardigen. U vrijwaart ABC Drinks hoofdelijk voor alle aanspraken van derden door of ingevolge een handeling die u gesteld hebt of een bericht dat u verzonden hebt via de website. U zal ABC Drinks volledig schadeloos stellen, met inbegrip van door ABC Drinks opgelopen kosten van juridische bijstand, indien de betreffende aanspraken gegrond zouden zijn. Het is mogelijk dat ABC Drinks uw naam en email-adres doorgeeft aan de politionele of gerechtelijke autoriteiten indien zij onwettig gedrag op de website aan het onderzoeken zijn. Indien u zelf vaststelt dat een gebruiker de regels niet respecteert, dient u dit te melden op contact@abcdrinks.be. ABC Drinks kan de inhoud van de website op elk moment aanpassen, zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker.

6. Hyperlinks

De website van ABC Drinks kan links bevatten naar andere websites, aangebracht door de drankenhandelaars en -leveranciers. ABC Drinks controleert deze websites niet. Evenmin controleert zij de informatie die deze bevatten. ABC Drinks kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. ABC Drinks kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data van deze websites. U kan een hyperlink op uw website leggen naar de onthaalpagina van de website van ABC Drinks. Elke link moet rechtstreeks verwijzen naar de onthaalpagina. Links met andere pagina’s zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toelating van ABC Drinks. De website die de hyperlink bevat, moet volledig verdwijnen en het URL adres van ABC Drinks moet duidelijk en als enige zichtbaar zijn. ABC Drinks is in geen geval verantwoordelijk voor informatie die vermeld wordt op websites die naar de website van ABC Drinks verwijzen.

7. Beperking van de aansprakelijkheid

ABC Drinks heeft deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. ABC Drinks kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de website aangeboden informatie of diensten of door eventuele fouten, nalatigheden of onvolledigheden op deze website. Ook fouten, defecten, pannes of enige andere afwijking in de elektronische verlening van diensten via deze website geven onder geen beding recht op enige vergoeding van ABC Drinks. Indien u van mening bent dat er sprake is van onjuiste informatie, vergissingen of nalatigheden, kan u steeds contact opnemen met ABC Drinks: contact@abcdrinks.be.

8. Varia

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden geldt als schriftelijk bewijs. Ingeval van een mogelijk geschil, zullen partijen trachten dit in der minne te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden. Bijkomende informatie kan steeds verkregen worden via contact@abcdrinks.be.

PRIVACY-VERKLARING

1. Algemeen

Welkom op de website van ABC Drinks! Indien u enkel informatie in het algemeen wenst op te zoeken over ABC Drinks en haar activiteiten, dan hebt u toegang tot deze website zonder dat u persoonlijke gegevens dient in te geven. Wil u echter gebruik maken van bepaalde diensten op deze website (bv. het ontvangen van de nieuwsbrief of de maandelijkse folder, het deelnemen aan wedstrijden...), dan dient u zich als gebruiker te registreren en een aantal persoonlijke gegevens in te geven. Eens uw inschrijving in het databestand van ABC Drinks is geactiveerd, zal een unieke code aan uw persoonlijke gegevens gelinkt worden. Indien ABC Drinks om uw persoonlijke gegevens verzoekt, zal zij deze behandelen overeenkomstig deze privacy verklaring en de Wet verwerking persoonsgegevens. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat ABC Drinks uw persoonlijke gegevens kan gebruiken voor de in punt 2 vermelde doeleinden. ABC Drinks doet al het mogelijke om uw privacy te garanderen en uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Uw privacy is voor ABC Drinks een prioriteit.

2. Gebruik van de gegevens

ABC Drinks gebruikt de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de gevraagde dienst of informatie en om u informatie te verschaffen over haar activiteiten. ABC Drinks geeft uw contactgegevens door aan de door u aangeduide drankenhandelaar of -leverancier. Verder gebruikt zij deze gegevens voor administratieve doeleinden. ABC Drinks kan uw gegevens ook voor promotie- en prospectiedoeleinden (directe marketing) gebruiken. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor promotie- en prospectiedoeleinden gebruikt worden, volstaat het contact op te nemen met contact@abcdrinks.be. Indien ABC Drinks uw gegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden of deze wenst door te geven aan andere organisaties of bedrijven, zal zij eerst uw uitdrukkelijke toelating vragen.

3. Gebruik van log-files

ABC Drinks registreert via log-files het gebruik dat van deze website gemaakt wordt. ABC Drinks gebruikt deze informatie anoniem om de kwaliteit van de website te verhogen. Zij gebruikt deze informatie uitsluitend voor trafiek-en profielanalyse voor intern gebruik om op die manier het dienstenaanbod van www.abcdrinks.be te optimaliseren.

4. Gebruik van cookies

Om de werking van de website te optimaliseren en het gebruik ervan voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan ABC Drinks cookies op uw computer plaatsen. Een cookie is een bestand dat de web server plaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u zich toegang verschaft tot de website. Door middel van de code in de cookie, kan uw IP-adres herkend worden bij daaropvolgende bezoeken. ABC Drinks gebruikt deze informatie om de werking van de site te analyseren, te optimaliseren en uw website-bezoek te vergemakkelijken en te versnellen. ABC Drinks bewaart deze informatie niet.

5. Vertrouwelijkheid

ABC Drinks verzamelt uw persoonlijke informatie via e-mail en via de webpagina’s. Ook informatie die u geeft per telefoon, fax of per brief wordt door ABC Drinks verzameld. Uw persoonlijke informatie wordt bewaard in de bestanden van ABC Drinks, Leuvensesteenweg 153, 3191 Hever. ABC Drinks geeft deze informatie niet door aan derden, behoudens aan de door u aangeduide drankenhandelaar of -leverancier of wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is of wanneer dit haar gevraagd wordt door politionele of gerechtelijke autoriteiten. Dit geldt evenzeer voor de informatie, die zij verzamelt via log-files en cookies. De databank van ABC Drinks, waar uw gegevens opgeslagen zijn, is beschermd volgens de algemeen toegepaste beveiligingsmaatregelen tegen niet-geautoriseerde toegang.

6. Inzage, verbetering en verwijdering van persoonlijke gegevens

U kan steeds om inzage van uw persoonlijke gegevens vragen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u de verbetering of de verwijdering ervan vragen. Zij worden dan binnen redelijke termijn gratis aangepast. U heeft ook het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor doeleinden van directe marketing. Het volstaat contact op te nemen met contact@abcdrinks.be.

7. Varia

Als u nog vragen hebt, kan u deze steeds stellen via het volgende mailadres commission@privacycommission.be.